KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG SỐ 118/2021: “Zero COVID” đến sống chung với VIRUS

khoahocdo i song . vn CÔ QUAN CUÛA LIEÂN HIEÄP CAÙC HOÄI KH&KT VIEÄT NAM NÙM THÛÁ 63 THÛÁ HAI (4/10/2021), SÖË 118 (4198) 8 10 22 Giaá: 8.600à 3 KYÂ HOÅP THÛÁ 2 QUÖËC HÖÅI KHOÁA XV: ÛÁng duång PC-Covid seä “giaãi” ma trêån app phoâng chöëng dõch? Chuã tõch VUSTA Phan Xuên Duäng tiïëp xuác cûã tri CHIÏËN LÛÚÅC XANH HOÁA CUÃA CAPITAL HOUSE: Nhûäng àùåc biïåt rêët... bònh thûúâng toasoan@gmail.com 0327 . 216 . 216 TRI THÛÁC VAÂ CUÖÅC SÖËNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==